Foto: © Steffen Schmitz (Carschten) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Gute Nachbarschaft zu Salvea